Regulamin świadczenia usług wynajmu Wypożyczalni Zrobimy Wasz Ślub

1 § Postanowienia ogólne

Wypożyczalnia dostępna pod adresem internetowym www.zrobimywaszslub.pl zarządzana i reprezentowana jest przez Annę Sobczyk (adres e- mail biuro@zrobimywaszslub.pl , tel. +48 515709855) jako marka firmy Kwiatanki (NIP 6172056254, REGON 365120098, adres e-mail kwiatanki@gmail.com, tel. +48 515709855), zwaną dalej Wypożyczającym lub Wypożyczalnią.

Definicje:

o Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wypożyczenia artykułów z Wypożyczalni Zrobimy Wasz Ślub od Wypożyczającego;

o Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, określające rodzaj i ilość produktu lub atrakcji, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego;

o Produkt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym;

1. Niniejsze postanowienia ogólne określają warunki oddania do użytku przedmiotu usług wynajmu podmiotom zwanym dalej Najemcami, przez Wypożyczalni Zrobimy Wasz Ślub
2. Zlecając realizację usługi wynajmu Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść.
3. Podstawą świadczenia usług będących przedmiotem Regulaminu jest zlecenie Najemcy, które będzie przyjmowane przez Wynajmującego w formie elektronicznej (za pomocą strony www.zrobimywaszslub.pl lub e-mail), na adres podany przez Wynajmującego. Na podstawie ww. zlecenia przygotowywana będzie umowa wynajmu.
4. Umowa na wypożyczenie będzie stanowiła potwierdzenie przejęcia przedmiotu zamówienia przez Najemcę, będzie podstawą do wydania przedmiotu najmu oraz rozliczeń przy zwrocie przedmiotu zamówienia.
5. Akceptacją złożonego zamówienia jest potwierdzenie warunków umowy przez Najemcę
w formie e-mail, do Wynajmującego. Jest ono równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Potwierdzenie warunków zamówienia ustalonych w karcie zamówienia lub zmiany
w złożonym zamówieniu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu do 48 godzin przed jego realizacją w formie e-mail.

2 § Wypożyczenie przedmiotu i użytkowanie

1. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć przedmiot najmu w stanie dobrym i dobrej jakości. Wynajmujący dostarcza Najemcy przedmiot zamówienia w uzgodnionych ilościach oraz w terminie zawartym w umowie wypożyczalni, pod wskazany adres.
2. Wynajmujący oświadcza, iż wynajmowane przedmioty nie są nowe i mogą zawierać ślady użytkowania, a ich stan wynika z normalnego użytkowania przedmiotów oraz ich amortyzacji.

Najemca oświadcza, iż został o tym poinformowany i akceptuje taki stan. Najemca ma prawo obejrzeć przedmioty najmu przy dostawie i zgłosić swoje ewentualne uwagi.
3. Najemca zobowiązuje się do: użytkowania przedmiotu zamówienia w czasie trwania wynajmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz do utrzymania go w dobrym stanie technicznym, użytkowania wynajmowanych przedmiotów ze starannością oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu ustalonym z Wynajmującym na podstawie warunków niniejszego Regulaminu oraz zamówienia.

4. Najemca zobowiązuje się, na czas trwania wynajmu dbać, aby przedmioty należące do Wynajmującego nie zostały uszkodzone czy zniszczone przez niego lub osoby trzecie. Najemca zobowiązuje się również poinformować niezwłocznie Wynajmującego o każdej szkodzie powstałej w wynajmowanych przedmiotach.

5. Sprzęt będący przedmiotem wynajmu nie jest ubezpieczony przez Wynajmującego.
6. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, w tym spowodowane nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, błędami w użyciu, zaniedbaniem, niewłaściwym montażem wykonanym przez Najemcę, nieprzestrzeganiem warunków łączenia i składania elementów przedmiotów, jak również za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania oraz za wszelkie przypadki utraty przedmiotu wynajmu przez Najemcę lub osoby trzecie w okresie posiadania go przez Najemcę.
7.Ceny przedmiotów za wypożyczenie zamieszczonych na stronie Wypożyczalni przy oferowanym produkcie:
a) podawane są w złotych polskich;
b) są cenami brutto zawierają podatek VAT;
c) nie obejmują informacji na temat ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej (które podawane są w trakcie składania zamówienia i doliczone do zamówienia) oraz kosztów przesyłki zwrotnej.
d) nie zawierają kosztów czyszczenia po użytkowaniu przez Zamawiającego.
8. Na każdą płatność wystawiamy dowód zakupu w postaci faktury Vat lub paragonu (informacja wcześniej)

3 § Dostawa towaru

1. Dostawa przedmiotu najmu możliwa jest pod adres wskazany przez Najemcę, za odpowiednią opłatą ustaloną z Wynajmującym. Miejsce dostawy przedmiotu najmu zostaje zawsze wskazane w umowie wypożyczenia.
2. Wszystkie usługi transportu, montażu i demontażu są usługami dodatkowymi, które Wynajmujący proponuje wcześniej Najemcy w zamówieniu i którego szczegółowe warunki są umieszczone w karcie zamówienia. Dodatkowe koszty związane z przestojem pracowników Wynajmującego, z winy Najemcy, będą rozliczone i zafakturowane Najemcy zgodnie
z wyliczeniem godzin i kosztami poniesionymi przez Wynajmującego.
3. Koszt transportu obejmuje przesyłkę na koszt kupującego oraz zwrot również w tej samej formie co zostaje ustalone indywidualnie.
4. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia a w przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów przez Wypożyczalnię lub kurierem za

dodatkową opłatą. Wysyłka kurierem nastąpi nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia. 5. Istniej możliwość zamówienia transportu specjalnego Zrobimy Wasz Ślub. Dowóz i odbiór obliczany jest według stawki za każdy przejechany kilometr (2x tam i z powrotem * 1,50 zł/km) oraz montaż/demontaż i jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych artykułów i wartości zamówienia
6. Transport i montaż/demontaż w godzinach nocnych oraz w święta państwowe jest dodatkowo płatny.
7. Za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.
8. Wypożyczalnia nie dopuszcza do wysyłki kurierskiej szklanych oraz wielkogabarytowych dekoracji. Możliwy jest jedynie odbiór osobisty bądź skorzystanie z oferty specjalnego transportu Wypożyczalni.
9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Najemca prawidłowo wypełni formularz rezerwacji lub prawidłowo poda poniższe dane:

o wskaże wybrane dekoracje, wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi, o poda datę oraz adres dostarczenia dekoracji,
o poda dane osoby rezerwującej (imię nazwisko, adres zamieszkania, e-mail,

telefon, dane do FV)
o zapozna się z Regulaminem strony i zaakceptuje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia.

10.W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą. Jeśli kontakt z Najemcą nie będzie możliwy, Wynajmujący ma prawo anulowania rezerwacji.

4 § Zwroty 

1. Najemca zobowiązuje się, po okresie wynajmu, zwrócić Wynajmującemu przedmiot zamówienia w takim samym stanie, w jakim go otrzymał, poza zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem przedmiotu najmu. 2. Ewentualne uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są ustalane przy ich odbiorze, w porozumieniu z klientem.

3. Wycena uszkodzeń następuje na podstawie protokołu zniszczeń podpisanego przez obie strony.
4. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej w dniu dowozu rzeczy do wynajmu (zazwyczaj nie pobieramy kaucji za wynajmowane meble, namioty i akcesoria)
5. Faktura za wynajem wystawiana jest po otrzymaniu zapłaty i wysyłana do klienta pocztą elektroniczną(e-mailem) i/lub pocztą tradycyjną
6. Istnieje także możliwość zamówienia specjalnego transportu Zrobimy Wasz Ślub, po wcześniejszym ustaleniu warunków z Wypożyczalnią. Odbiór obliczany jest według stawki za każdy przejechany kilometr (2x tam i z powrotem* 1,5 zł/km) oraz montaż/demontaż i jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych artykułów i wartości zamówienia.
7. Wypożyczone produkty zostaną dostarczone z powrotem do Wypożyczalni Zrobimy Wasz Ślub w stanie nienaruszonym do 2 dni po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera.

8. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Jeśli pobrana kaucja będzie niewystarczająca do pokrycia straty z tytułu uszkodzenia artykułu zamawiający pokryje brakującą kwotę równowartości zakupu przedmiotu.

9. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu braku uszkodzeń do 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe
z którego Zamawiający opłaci swoje zamówienie.
10. Przetrzymanie wypożyczonych przedmiotów przez Zamawiającego, bez zgody Wypożyczającego ponad umówiony czas wypożyczenia, zobowiązuje Klienta do zapłaty wynagrodzenia za kolejne doby przetrzymywania przedmiotów i upoważnia Wypożyczającego do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania za zaistniałą szkodę. 11. Dekoracje przy zwrocie należy zabezpieczyć do transportu. Zwrot tylko
w oryginalnych opakowaniach wraz z elementami zabezpieczającymi, które zostały przekazane przy wypożyczeniu – kartony, pudła, przekładki, wieszaki, folie bąbelkowe, folie stretchowe, papier i inne opakowania i formy zabezpieczające dekoracje itp.

5 § Reklamacje i warunki zwrotu: 

Zgodnie z zasadami zwrotów i reklamacji w naszej firmie, chcielibyśmy przypomnieć o istotnych punktach dotyczących tego procesu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć nieporozumień w przypadku konieczności zwrotu lub zgłoszenia reklamacji:

Warunki zwrotu:
Przyjęcie zwracanych produktów odbywa się wyłącznie w dniu ich odebrania lub dostarczenia przez kuriera.
Wszystkie zwracane produkty muszą być w nienaruszonym stanie, kompletnie czyste i w oryginalnym opakowaniu.
Koszty związane z transportem zwracanych przedmiotów ponosi Klient.
 
Reklamacje i odstąpienie od umowy:
W przypadku uszkodzenia lub wadliwego stanu wypożyczonego przedmiotu, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie reklamacji do naszego działu obsługi klienta na maila biuro@zrobimywaszslub.pl lub telefonicznie 515 709 855 
Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a ewentualna decyzja o wymianie lub naprawie przedmiotu zostanie podjęta po weryfikacji stanu i przyczyny zgłoszonej reklamacji.
 

6 § Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku rezygnacji z umowy wypożyczenia później niż 30 dni przed datą wypożyczenia zwrot wpłaty nie będzie możliwy. Zastąpić go można cesją na inne dekoracje lub zmianą terminu wypożyczenia zgodnie z dostępnością wypożyczanego towaru.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Zrobimy Wasz Ślub nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Zrobimy Wasz Ślub zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

4. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia.
5. Najemca ma prawo do złożenia zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu przez Wynajmującego, w okresie do 14 dni po jej zakończeniu. Każdy przypadek zastrzeżeń do realizacji Umowy najmu będzie rozpatrywany indywidualnie, przez Wynajmującego.

6. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.zrobimywaszslub.pl korzystają z ochrony praw autorskich i jakiekolwiek wykorzystywanie któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 r.

TOP